تبلیغات
آذربایجان - درس بیست وششم (ضمایر)
آذربایجان
تاریخ ، فرهنگ، ادبیات ، دیدنیها، افسانه ها، زبان و مشاهیر آذربایجان (یاشاسین آذربایجان)

2011


مرتبه
تاریخ : شنبه 7 آبان 1390

ضمایر درزبان ترکی آذربایجان:


ضمایر فاعلی:

من(من)mən//سن(تو)sən//او(او)o

بیز(ما)biz//سیز(شما)siz//اونلار(ایشان)onlar

.........................................................................

ضمایر مفعولی:

منی(مرا) məni//سنی(تورا) səni//اونو(اورا)onu

 بیزی(مارا) bizi//سیزی(شمارا) sizi//اونلاری(انهارا) onlari

منه(به من) mənə//سنه(به تو)sənə //اونا(به او) ona

 بیزه(به ما) bizə//سیزه(به شما)sizə //اونلارا(به آنها)onlara

مندن(ازمن) məndən//سندن(ازتو) səndən//اوندان(از او) ondan

بیزدن(ازما) bizdən//سیزدن(ازشما)sizdən //اونلاردان(از آنها)onlardan

منده(درمن)məndə //سنده(در تو)səndə //اوندا(در او)onda

بیزده(درما) bizdə//سیزده(در شما) sizdə//اونلاردا(درآنها)onlarda

....................................................................

ضمایر ملکی:

منیم...ایم:mənim...im/منیم...ام:mənim...əm =

 ...من (منیم الیم : دست من):mənim əlim

سنین...ئین:sənin ...nin/سنین...ئن :sənin ...nən=

 ...تو (سنین الین : دست تو):sənin əlin

اونون...ئی:onun...ni/اونون...سی:onun...si =

...او (اونون الی : دست او):onun əli

بیزیم...ئمیز:bizim...emiz\bizim...miz =

 ...ما (بیزیم الیمیز: دست ما):bizim əlimiz

سیزین...ئیز:sizin...iz/سیزین...ئز:sizin...ez =

 ...شما (سیزین الیز: دست شما):sizing əliz

اونلارین...ئی:onlarin...ni/اونلارین...سی:onlarin...si =

 اونلارین الی: دست آنها):onlarin əli

....................................................................

منیم...ایمه = به...من : mənim...imə

سنین...اینه = به...تو : sənin...inə

اونون...ئینه/اونون...ئی سی نه = به...او :

onun...inə\\onun...isinə

بیزیم...ئیمیزه = به...ما : bizim...imizə

سیزین...ئیزه = به...شما : sizin...izə

اونلارین...ئینه/اونلارین...سی نه = به...آنها :

 onlarin...inə\\onlarin...sinə

مثال: بیزیم الیمیزه : به دست ما: bizim əlimizə

...................................................................

منیم...ایمدن = از...من : mənim...imdən

سنین...ئیندن = از...تو : sənin...indən

اونون...ئیندن/اونون...سیندن = از...او :

 onun...indən\\onun...sindən

بیزیم...ئیمیزدن = از...ما : bizim...imizdən

سیزین...ئیزدن = از...شما : sizin...izdən

اونلارین...ئیندن/اونلارین...سیندن = از...آنها :

 onlarin...indən\\onlarin...sindən

مثال: بیزیم الیمیزدن: ازدست ما : bizim...əlimizdən

.....................................................................

منیم...ایمده = در...من : mənim...imdə

سنین...ئینده = در...تو : sənin...ində

اونون...ئینده/اونون...سینده = در...او :

 onun...ində(onun...undə)\\onun...sində

بیزیم...ئیمیزده = در...ما : bizim...imizdə

سیزین...ئیزده = در...شما : sizin...izdə

اونلارین...ئینده/اونلارین...سینده = در...آنها : onlarin...ində

مثال: منیم الیمده: دردست من : mənim...əlimdə

....................................................................

ضمایر اشاره:

ضمایر اشاره فاعلی:

بو(این) : bu//او(آن) : o//بونلار(اینها) : bunlar//اونلار(آنها) : onlar

...................................................................................

ضمایر اشاره مفعولی:

بونا(به این):buna//اونا(به آن):ona

بونلارا(به اینها):bunlara//اونلارا(به آنها):onlara

بونو(این را):buno//اونو(آن را):onu

بونلاری(اینها را):bunlari//اونلاری(آنهارا):onlari

بوندان(از این):bundan//اوندان(از آن):ondan

بونلاردان(ازاینها):bunlardan//اونلاردان(ازآنها):onlardan

بوندا(دراین):bunda//اوندا(درآن):onda

بونلاردا(دراینها):bunlarda//اونلاردا(درآنها):onlarda

.....................................................................................

ضمایر انعکاسی:

ضمایر انعکاسی فاعلی:

اؤزوم(خودم):özum

اؤزون(خودت):özun

اؤزو(خودش):özu

اؤزوموز(خودمان): özumuz

اؤزونوز(خودتان):özunuz

اؤزلری(خودشان):özləri

-----------------------------------------------------------------

ضمایرانعکاسی مفعولی:

اؤزومو(خودم را):özumu

اؤزونو(خودت را):özunu

اؤزونوو(خودش را):özunü\özuvu

اؤزوموزو(خودمان را):özumuzu

اؤزونوزو(خودتان را):özunuzu

اؤزلرینی(خودشان را):özlərini

-------------------------------------------------------------------------

ضمایر انعکاسی ملکی:

اؤزومون(مال خودم):özumun

اؤزوون(مال خودت):özun(özün)

اؤزونون(مال خودش):özunun

اؤزوموزون(مال خودمان):özumuzun

اؤزونوزون(مال خودتان):özunuzun

اؤزلرینین(مال خودشان):özlərinin

-------------------------------------------------------------------------------

ضمایرانعکاسی با حرف اضافه( از):

اؤزومدن(ازخودم):özumdən

اؤزوندن(ازخودت):özundən

اؤزوندن(ازخودش):özudən\\özündən

اؤزوموزدن(ازخودمان):özumuzdən

اؤزونوزدن(ازخودتان):özunuzdən

اؤزلریندن(ازخودشان):özlərindən

------------------------------------------------------------------------------

ضمایرانعکاسی با حرف اضافه(در):

اؤزومده(درخودم):özumdə

اؤزونده(درخودت):özundə

اؤزونده(درخودش):özudə\\özündə

اؤزوموزده(درخودمان):özumuzdə

اؤزونوزده(درخودتان):özunuzdə

اؤزلرینده(درخودشان):özlərində

---------------------------------------------------------------------------------

ضمایر انعکاسی با حرف اضافه(به):

اؤزومه(به خودم):özumə

اؤزووه(به خودت):özuvə

اؤزوونه(به خودش):özunə

اؤزوموزه(به خودمان):özumuzə

اؤزونوزه(به خودتان): özunuzə

اؤزلرینه(به خودشان):özlərinə

عکس
طبقه بندی: آموزش زبان ترکی آذری،  زبان و ادبیات آذربایجان، 
ارسال توسط naser razaghpour
مشاهیر آذربایجان
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما این وب در چه وضعیتی قرار دارد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبیبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


مترجم سایت