تبلیغات
آذربایجان - آتالار سوزی(ضرب المثل های ترکی)
آذربایجان
تاریخ ، فرهنگ، ادبیات ، دیدنیها، افسانه ها، زبان و مشاهیر آذربایجان (یاشاسین آذربایجان)

2011


مرتبه
تاریخ : جمعه 6 آبان 1390
            Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.com

Aç tavuk rüyasında kendini buĝday ambarında sanırmış.

ترجمه: « مرغ گرسنه در رؤیا، انبار غله خواب می‌بینند.»
 • مترادف فارسی: « شتر در خواب بیند پنبه دانه// گهی لپ لپ خورد، گه دانه دانه»
 • مترادف فارسی: « آدم گرسنه نان سنگک خواب می‌بیند.»
 • مترادف فارسی: « آدم برهنه کرباس دولاپهنا خواب می‌بیند.»

Baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.

ترجمه: « پدر به‌پسرش یک تاکستان هدیه کرد، پسر حتی دانه‌ای انگور به‌پدر نداد.»
 • مترادف فارسی: « دشمنی بالاتر از اولاد نیست.»
 • مترادف فارسی: « نخل این بستان زبار خویشتن خواهد شکست// هیچ‌کس از زادهٔ خود خیر در دنیا ندید» کلیم کاشانی

Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.

ترجمه: « چیزی را ندانستن عیب نیست، چیزی را نیاموختن عیب است.»
 • مترادف فارسی: « پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.»
 • مترادف فارسی: « دانا هم داند و هم پرسد، نادان نداند و نپرسد.»

Bir ipte iki cambaz oynayamaz.

ترجمه: « دو نفر بندباز روی یک طناب نمی‌توانند نمایش دهند.»
 • مترادف فارسی: « دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.»
 • مترادف فارسی: « دو شمشیر در نیامی نگنجند.»
 • مترادف فارسی: « ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.» سعدی
 • مترادف فارسی: « آن‌جا که عشق خیمه زند جای عقل نیست// غوغا بود دو پادشه اندر ولایتی» سعدی
 • مترادف فارسی: « بزم دو جمشید مقامی که دید// جای دو شمشیر نیامی که دید» نظامی
 • مترادف فارسی: « تنگ باشد یکی جهان و دو شـاه// تنگ باشد یکی سپهر و دوماه» سنایی

Bir pire için ev yakılmaz.

ترجمه: « به‌خاطر یک شپش نباید خانه را به‌آتش کشید.»
 • مترادف فارسی: « برای یک شپش، لحاف را بیرون نمی‌اندازند.»
 • مترادف فارسی: « برای یک کک، گلیم را نمی‌سوزانند.»
 • مترادف فارسی: « دوست را کس به‌یک بدی نفروخت// بهر کیکی گلیم نتوان سوخت» سنایی
 • مترادف فارسی: « برای یک بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند.»

Çabuk parlayan çabuk söner.

ترجمه: « روشنایی شدید زود خاموش می‌شود.»
 • مترادف فارسی: « تب تند زود عرق می‌کند»

Cahil dostum olacağına, akıllı düşmanım olsun.

ترجمه: « دشمن دانا را به‌دوست نادان ترجیح می‌دهم.»
 • مترادف فارسی: « دشمن دانا بلندت می‌کند// بر زمینت می‌زند نادان دوست» سعدی
 • مترادف فارسی: « دوستی با مردم دانا نکوست// دشمن دانا به‌از نادان دوست» نظامی
 • مترادف فارسی: « دشمن دانا که غم جان بود// بهتر از آن دوست که نادان بود» نظامی

Can çıkar, huy çıkmaz.

ترجمه: « جان از بدن بیرون می‌رود ولی عادت می‌ماند.»
 • مترادف فارسی: « ترک عادت موجب مرض است.»
 • مترادف فارسی: « عادت، طبیعت ثانوی است.»
 • مترادف فارسی: « با جان مگر از جسد بر آید// خویی که فرو شده است با شیر» سعدی

Çürük iple kuyuya inilmez.

ترجمه: « با طناب پاره نباید داخل چاه شد.»
 • مترادف فارسی: « با بند پوسیدهٔ کسی نباید به‌چاه رفت.»
 • مترادف فارسی: « به‌ریسمان پوسیده کسی در چاه شدن.»
 • مترادف فارسی: « با طناب پوسیده کسی به‌چاه مرو.»
 • مترادف فارسی: « با طناب پوسیده کسی به‌چاه افتادن.»

Damlaya damlaya göl olur.

ترجمه: « قطره قطره، دریا شود.»
 • مترادف فارسی: « قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.»
 • مترادف فارسی: « اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی.» سعدی
 • مترادف فارسی: « اندک اندک بهم شود بسیار// دانه دانه است غله در انبار» سعدی

Denize düşen yılana sarılır.

ترجمه: « کسی که در دریا درحال غرق‌شدن است، به‌ مار هم چنگ می‌اندازد.»
 • مترادف فارسی: « غریق بر هر گیاه خشک چنگ زند.» (الغریق یتشبث به کل حشیش)
 • مترادف فارسی: « فرومانده‌مردم به‌گرداب در// زند چنگ در هر گیاه ناگزر» ادیب پیشاوری

Dereyi görmeden paçayı sıvama.

ترجمه: « یش از دیدن نهر، پاچهٔ شلوارت را بالا نزن.»
 • مترادف فارسی: « آب ندیده موزه کشیدن.»

Dil kılıçtan keskindir.

ترجمه: « زبان، تیزتر از شمشیر است.»
 • مترادف فارسی: « زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است.»
 • مترادف فارسی: « زخم تیر بر تن است و زخم سخن بر جان.»
 • مترادف فارسی: « زخم سنان بر تن است، زخم زبان بر جان.»

Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer, denesi kalır.

ترجمه: « خر نداند قدر مربا.»
 • مترادف فارسی: « خر چه داند قدرحلوای نبات.»
 • مترادف فارسی: « قیمت زعفران چه داند خر
 • مترادف فارسی: « قدر لوزینه خر کجا داند.»
 • تمثیل: « پیش خر، خرمهره و گوهر یکی است.» مولوی
 • تمثیل: « من آنم که در پای خوکان نریزم// مر این قیمتی لفظ دُرّ ِ دَری را» ناصرخسرو
 • تمثیل: « تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و دانش// شبه‌فروش چه داند بهای دُرّ ثمین را» سعدی

Gerçek dost kötü günde belli olur.

ترجمه: « دوستان واقعی در وقت تنگی شناخته می‌شوند.»
 • مترادف فارسی: « دوست آن دانم که گیرد دست دوست// در پریشان‌حالی و درماندگی» سعدی

Gülü seven dikenine katlanır.

ترجمه: « هرکه خواهان گل سرخ است نیش خارش را نیز تحمل می‌کند.»
 • مترادف فارسی: « نوش خواهی، نیش می‌باید چشید.»
 • مترادف فارسی: « در بیابان گر به‌شوق کعبه خواهی زد قدم// سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم‌مخور» حافظ
 • مترادف فارسی : خر چه داند قیمت نقل و نبات

Halep orada ise arsIn buradadIr.

ترجمه: «اگر حلب دور است، آرشین این‌جاست.»
 • مترادف فارسی: « اگر یزد دور است، گز نزدیک است.»
 • مترادف فارسی: « اگر یزد نیست، گـَز هست!»
 • مترادف فارسی: « همدان دور است؟ کردوش نزدیک است!»
 • مترادف فارسی: « اگر سیستان دور است، میدانش نزدیک است.»

İğneyi kendine, çuvaldızı ele batır.

ترجمه: « یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به دیگری.»
 • مترادف فارسی: « اول یک سوزن به خودت بزن بعد یک جوالدوز به دیگران.»

İnsanın vatanı doğduğu yer değil, doyduğu yerdir.

ترجمه: « وطن انسان جایی است که شکم سیر است، نه‌آنجا که زاده‌شده است.»
 • مترادف فارسی: « سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست// نتوان مرد به‌سختی که در این‌جا زادم» سعدی

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

ترجمه: « آدم هرچه در هفت‌سالگی باشد، در هفتاد‌سالگی هم هست.»
 • مترادف فارسی: « عقل به هفت که نرسید به هفتاد هم نمی‌رسد.»

İp inceldiği yerden kopar.

ترجمه: « طناب‌ها از جای نازک پاره می‌شوند.»
 • مترادف فارسی: « طناب از جای باریک پاره می‌شود.»

Isıracak köpek dişini göstermez.

ترجمه: « سگ‌هایی که می‌خواهند گاز بگیرند، دندانشان را نشان نمی‌دهند.»
 • مترادف فارسی: « سگی که پارس می‌کند گاز نمی‌گیرد.»
 • مترادف فارسی: « سگ لاینده گیرنده نباشد.»

منبع : ویکی گفتاورد

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.comطبقه بندی: آتالار سوزی(ضرب المثل های ترکی)، 
ارسال توسط naser razaghpour
مشاهیر آذربایجان
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما این وب در چه وضعیتی قرار دارد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبیبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


مترجم سایت